October 9, 2022

Hugo Claus (Belgium / writes in Dutch) 1929-2008

Hugo Claus (Belgium / writes in Dutch)

1929-2008

 

Born in Bruges in 1929, Claus joined the Dutch Cobra group and founded the influential periodical Tijd en Mens (Time and Man) with the critic Jan Walravens and novelist Louis-Paul Boon. In 1955, he published De Oostakkerse Gedichten (The Oostakker Poems), which represent a high point in postwar Flemish poetry. The poems vividly draw sexual tensions against the landscape of Flanders in a primitive, almost crude animal fashion.


     A versatile and prolific writer, Claus’s published work consists of poetry, novels, short stories, numerous plays, film scenarios, and translations, including Dylan Thomas’s Under Milk Wood. One of his most important novels, Het Verdriet van Belgie of 1983 (translated as The Sorrow of Belgium in 1990), concerns a ten-year-old boy growing up in anti-Semitic West Flanders. Family and friends join Hitler’s Flemish brigades and the National Socialist Youth Movement, becoming workers in the German factories. The boy’s mother is mistress and secretary to a Nazi officer, and his father produces Nazi propaganda. Against these offences, the young boy must grow up to seek a moral and poetic awakening. Among his other novels are Een Zachte Vernieling (A Gentle Destruction), Gilles en de nacht (Gilles in the Night), Belladonna: Scenes uit het leven in de provincie (Belladonna: Scenes from Provincial Life), De Geruchten (Rumors), and Het Verlangen (Desire). In 2009 Archipelago Books published his 1962 masterwork, Verwondering (Wonder).

     His collected poems are gathered in two volumes, Gedichten 1948-1993 (1994) and Gedichten 1969-1978 (2004). He has received the Triennial Belgian State Prize three times, twice for drama and once for poetry. In 1986 he won the State Prize for Dutch Letters, and in 1986 the Leo J. Krijn prize.

 

 

BOOKS OF POETRY

 

Kleine Reeks (1947); Registreren (1948); Zonder vorm van process (1950); Tancredo infrasonic (1952); Een huis dat tussen nacht en morgen staat (Antwerpen/’s-Gravenhage, De Sikken/Daamen NV,1953); De Oostakkerse gedicthen (1955); Paal in perk (1955); Een geverfde ruiter (Amsterdam: De Bezige Bij, 1961); Oog om oog (Amsterdam: De Bezige Bij, 1964); Gedichten 1948-1963 (Amsterdam: De Bezige Bij, 1965); Het Everzwijn (Amsterdam: De Bezige Bij, 1970); Van horen zeggen (Amsterdam: De Bezige Bij, 1970); Dag, jij (1971); Figuratief (Amsterdam: De Bezige Bij, 1973); Het Jansenisme (1976); Het Graf van Pernath (1978); De Wangebeden (1978); Gedichten 1969-1978 (1979); Claustrum: 222 Knittelverzen (Antwerp: Pink Editions and Productions, 1980); Almanak: 366 Knittelverzen (Amsterdam: De Bezige Bij, 1982); Alibi (Amsterdam: De Bezige Bij, 1985); Mijn honderd gedichten (Amsterdam: De Bezige Bij, 1986); Sonnetten (1988); De Sporen (Amsterdam: De Bezige Bij, 1993); Gedichten 1948-1993 (Amsterdam: De Bezige Bij, 1994); Gedichten 1969-1978 (Amsterdam: De Bezige Bij, 2004)

 

 

POEMS IN ENGLISH

 

Selected Poems 1953-1973 (Isle of Skye, Scotland: Aquila Poetry, 1986); selection in The PIP Anthology of World Poetry of the 20th Century Volume 6 / Living Space: Poems of the Dutch Fiftiers (Los Angeles: Green Integer, 2005); Greetings: Selected Poems, trans. by John Irons (Orlando Florida: Harcourt, 2005)

 

Achter Tralies

 

Zaterdag zondag maandag trage week en weke dagen

 

Een stilleven een landschap een portret

 

De wenkbrauwen van een vrouw

Die zich sluiten als ik nadir

 

Het landschap waarin blonde kalveren waden

Waar het weder van erbarmen

In het Pruisisch blauw der weiden ligt gebrand

 

Toen heb ik nog een stilleven geschilderd

Met onherkenbare wenkbrauwen en een mond als een maan

Met een spiral als een verlossende trompet

In het Jersualem van mijn kamer.

 

 

(from Een huis dat tussen nacht en morgen staat, 1953)

 

 

Behind Bars

 

Saturday Sunday Monday slow week and weak days

 

A still life a landscape a portrait

 

 

 

 

The eyebrows of a woman

That clowe when I draw near

 

The landscape where blonde calves are wading

Where the season of mercy lies burned

Into the Prussian blue of the fields

 

It was then I painted another still life

With unrecognizable eyebrows and a mouth like a moon

With a spiral like a redeeming trumpet

In the Jerusalem of my room.

 

Translated from the Dutch by Paul Brown and Peter Nijmeijer

 

 

 

Een Kwade Man

 

Zo zwart is geen huis

Dat ik er niet in kan wonen

Mijn handen niet langs de muren kan strekken

 

Zo wit is geen morgen

Dat ik er niet in ontwaak

Als in een bed

 

Zo waak en woon ik in dit huis

Dat tussen nacht en morgen staat

 

En wandel op zenuwvelden

En tast met mijn 10 vingernagels

In elk gelated lijf dat nadert

 

Terwijl ik kuise woorden zeg als:

Regen en wind appel en brood

Dik en donker bloed der vrouwen

 

 

(from Een huis dat tussen nacht en morgen staat, 1953)

 

 

An Angry Man

 

No house is so black

That I cannot live in it

 

 

 

Cannot span my hands across its walls

 

No morning is so white

That I cannot wake in it

Like a bed

 

Thus I live and wake in this house

On the crossroads of night and morning

 

And wander over fields of nerve filaments

And touch with my fingernails 10

At each resigned abandoned body’s approach

 

Incantating chaste words

Like: rain and wind apple and bread

Clotted and dark blood of women

 

Translated from the Dutch by Paul Brown and Peter Nijmeijer

 

 

Marsua

 

De koorts van mijn lied, de landwijn van mijn stem

Lieten hem deinzend achter, Wolfskeel Apollo,

De god de zijn knapen verstikte en zwammen,

Botte messen zong, wolfskeel, grintgezang.

 

Toen vlerkte hij op, gesmaad,

En brak mijn keel.

Ik werd gebonden aan een boom, gevild werd ik, gepriemd

Tot het water van zijn langlippige woorden in mijn oren vloeide,

Die ingeweld begaven.

 

Zie mij, gebonden aan de touwen van een geluidloos ruim,

Geveld en gelijmd aan een koperen geur,

Gepunt,

Gericht,

Gepind al seen vlinder

In een vlam van honger, in een moeras van pijn.

De vingernagels van de wind bereiken mijn ingewanden.

De naalden van ijzel en zand rijden in mijn huid.

Mij heft niemand meer genezen.

Doofstom hangt mijn lied in de hagen.

De tanden van mijn stem dringen alleen meer tot de maagden

door,

En wie is maagd nog of maagdelijke bruidegom

In deze branding?

 

(Een bloedkoraal ontstijgt in

Vlokken mijn hongerlippen.

Ik vervloek

Het kaf en het klaver en de horde die op mijn daken

De vadervlag uithangt—maar gij zijt van steen.

Ik zing—maar gij zijt van veren en gij staat

Al seen roerdomp, een seinpaal van de treurnis.

Of zijt gij een buizerd—dáár—een wiegende buizerd?

Of in het zuiden, lager, een ster, de gouden Stier?)

 

Mij heft niemand meer genezen.

In mijn kelders is de delfstof der kennis aangebroken.

 

 

(from De Oostakkerse gedichten, 1955)

 

 

Marsyas

 

The fever of my song, the country wine of my voice

Left him shrinking back, Wolfthroat Apollo,

The god who throttled his lads, and sang like fungi,

Blunt knives, in his wolfthroat, gravel voice.

 

Then he whirled up, defamed,

And broke my throat.

I was bound to a tree, I was skinned, pierced

Until the water of his long-lipped words flowed in my ears,

That violently burst.

 

Look at me now, bound by the ropes of a soundless space,

Felled and glued to a copper scent,

Pointed,

Doomed,

Pinned like a moth

In a flame of hunger, in a morass of pain.

The wind’s fingernails reach into my bowels.

The needles of frost and sand ride in my skin.

None now can ever cure me.

My deaf-mute song hangs in the hedges.

The teeth of my voice reach only the virgins,

And who’s still a virgin or a virgin bridegroom

In these breakers?

 

(In clots the blood coral

Rises from my hunger-lips.

I damn

The chaff and the clover and themob striking out

The father’s colors on my roofs—but you are of stone.

I sing—but you are of feathers and stand

Like a bittern, a semaphore of mourning.

What are you, a buzzard—there—a dandling buzzard?

Or in the south, lower, a star, a golden Taurus?)

 

None now can ever cure me.

In my cellars the ore of knowledge begins to fracture.

 

Translated from the Dutch by Peter Brown and Peter Nijmeijer

 

 

 

De regenkoning

 

De regenkoning sprak (en gelovig waren mijn oren):

‘Hier heb ik de vrouw: gevlamde anus,

Borstknop en navelachtige nachtschade,

Daar kan geen starveling tegen.’

Toen brak

Het rijk der onderhuid aan splinters.

 

Regeerde deze Ram uitbundig en verrukt?

Niet vragen. Luister niet.

Het verhaal van zijn tanden drong

In alle vrouwen, dwingend

Als een zomerregen, een koperen lente, als een vroegtijdig

Ondernaan in hun liezen begraven doorn.

 

het regende zeventig dagen—de nachten waren gegolfd

En zout. Onthoofde raven vielen.

En alle daken spleet een oog.

En sedert woont in mij,

In mijn ontkroond geraamte,

Een regenkoning die vlammen wekt.

 

(from De Oostakkerse gedichten, 1955)

 

 

The Rain King

 

The rain king spoke (my ears as faithful

Chattels to my liege): “Here we have a woman:

Flamed anus, breast-bud and navel nightshade

That no mortal can resist.”

Then the kingdom

Of cutis broke apart in shivers.

 

Was this Ram’s rule exuberant and rapturous?

Do not ask. Do not listen.

The narrative of his teen penetrated

All women, compelling

As a summer rain, a copper spring, a thorn

Prematurely buried at the focus of their groins.

 

For seventy days it rained (the nights were undulating,

Salt). Decapitated ravens plummeted.

The roofs slit open on the eye.

And since then lived in me,

In my abdicated skeleton,

A rain king awaking flames.

 

Translated from the Dutch by Peter Brown and Peter Nijmeijer

 

 

 

Het Dier

 

Het beest in de weide (van de vlammen gescheiden)

Ziet hoe op poten de dag aanbreekt

Hoe met gebaren de zon haar zevenstaart omslaat

 

En (in bladgoud, lichtogig en bevend)

Het verlangt niet meer.

‘s Nachts begeeft het zacht en dringt weer in het

 

Woud waar de koude jager roept.

Zo veilig, zo tam gaat geen mens

De wereld binnen.

 

 

(from De Oostakkerse gedichten, 1955)

 

 

The Animal

 

The beast in the pasture (separated from the flames)

Sees how on legs the day breaks

How gesturing the sun regales its seven-tail

 

How (autumn-gold, dew-eyed and trembling)

It desires nothing more.

At night it recedes softly and penetrates still

 

The forest where the cold hunter calls.

So safe, so tame, no man

Enters his world.

 

Translated from the Dutch by Peter Brown and Peter Nijmeijer

 

 

 

De zee

 

De schorre zeilen, de sneeuwende zee met

De vinkenslag der baren: haar bladeren

En het doornaveld verlangen: haar golven

 

Rijden tegen het land waar de flag der bronst uithangt,

Monsteren de muren aan,

Lokken het mos en de mensen, de merries en het zand,

 

Laten de stenen als sterrebeelden achter

En bevrijden—zij, de zee en haar schuimbekkende beesten—

De mann in alle vrouwen, de tanden in mijn mond.

 

(from De Oostakkerse gedichten, 1955)

 

 

The Sea

 

The husky sails, the snowing sea with

The finch-trap of the billows: her leaves

And the naveled desire: her waves

 

Ride up against the land where the flag of rut

Hangs out, recruit the walls,

Lure moss and people, mares and sand,

 

Leave behind the stones like constellations

And release—they, the sea and her frothing beasts—

The moon in all women, the teeth in my mouth.

 

Translated from the Dutch by Peter Brown and Peter Nijmeijer

 

 

Geheim kan

 

Geheim kan (en het mes in pijnloos

In uw dubbelhuid) verscholen in de vreugde

Het schuwe woord, het klare woord

(een opening in u gedrongen) er de liefde scheuren.

 

Wellicht kent gij geen vrouw meer, jager,

Wanneer deze verwondering zich voltrekt.

Uw gave zinnen weerstaan dit niet.

Koorts bereikt u voortdurend en houdt de koude wonde wakker.

 

(from De Oostakkerse gedichten, 1955)

 

 

Secret (And the Knife

 

Secret (and the knife is painless

In the envelope of your skin) deposited in delight:

The skittish word, a word transparent,

Plunged and plugged (an opening driven into you)

Could disembowel love in you wide open.

 

Is it that you have lost her, hunter,

In the execution of surprise? Is it that

Your bait belies the lure? Yet

The fever reaches in the execution of the hunt

To keep the cold wound waking.

 

Translated from the Dutch by Peter Brown and Peter Nijmeijer

 

 

Een vrouw-14

 

Ik zou je een lied in dit landschap van woede willen zingen,

Livia, dat in je zou dringen, je bereiken in je negen openingen,

Blond en rekbaar, hevig en hard.

 

Het zou een boomgaardlied zijn en een zang van de vlakte,

Een éénmanskoor van schande,

Alsof mijn stembanden mij ontbonden ontsprongen en je riepen,

Alsof

In dit landschap dat mij vernedert, in deze huizing die mij schaadt

(Waarin ik op vier voeten dwaal) wij niet meer ongelijk verschenen

En onze stemmen sloten.

Ontspring in loten,

Nader mij die niet te naken ben,

Wees mij niet vreemd zoals de aarde,

 

Vlucht mij niet (de manke mensen)

Ontmoet mij, voel mij,

Plooi, breek, breek,

 

Wij zijn de weerwind, de regen der dagen,

Zeg mij wolken,

Vloei open woordenloos, word water.

 

(Ah, dit licht is koud en drukt zijn hoornen handen

In ons gezicht dat hapert en zich vouwt)

 

Ik zou je een boomgaardlied willen zingen, Livia

Maar de nacht wordt voleind en vult

Mijn vlakte steeds dichter dicht—bereiken kan ik je

Niet dan onvervuld

Want de keel der mannelijke herten groneit toe bij dageraad.

 

(from De Oostakkerse gedichten, 1955)

 

 

 

A Woman: 14

 

I’d like to sing you a song in this landscape of anger,

Livia, that would penetrate you, reach you in your nine openings,

Blonde and elastic, violent and hard.

 

It would be an orchard song and a canto of the plains,

A one-man choir of infamy,

As though my vocal chords discorded rose from me and called you,

As though

In this landscape abasing me, in this location impairing me

(Where I four-footed wander) we appeared no longer singular

And locked our voices.

Break out in shoots,

Come close to me, I who am elusive, unapproachable,

Don’t think me strange as the earth,

 

Don’t run from me (lame humans)

Meet me, feel me,

Crease and break, break,

 

We are the werewind, the rain of days,

Tell me clouds,

Flow open wordlessly, become water.

 

(Ah, this light is cold and weights its horned hands

To our face that falters and folds in on itself)

 

I’d like to sing you an orchard song, Livia

But the night comes to an end and fills

My plains more tightly tight—I can reach you

Only unfulfilled

For the stag’s throat chokes at dawn.

 

Translated from the Dutch by Peter Brown and Peter Nijmeijer

 

 

De maagd

 

In rokken van wierook en distels

komt zij en draagt de kelk naar mij.

Zij is een aap, zo niet-te-vatten oud en snel tussen haar

kleed, het geopend tabernakel,

waarin ter aanbidding glimt de hazelijn van haar buik.

 

Het dorp dat bidt bekijkt.

Maar voor zijn dove lach

sluit ik met hoog gebaar de orgels af. (Tussen de

vermoeiden leven eist geen moed.)

 

Dan rent zij in de struiken,

nu schreeuwt zij in het goud, hoe ik haar heiland wezen

zou, maar det de maand, de maan, maar dat er

merries redden in haar vel en dat haar vader

haar noemde naar het galgekruid…

O basta!

Deze non gaat te dikwijls naar de cinema!

 

En onze liefde hapert.

Hoorbaar kruipen luizen.

 

Schamper tussen de meerderjarige kenners ineens,

ken ik haar niet meer.

 

En in het tienjarig bed, in de dovende slaapzaal

wacht ik weer op de ijzeren avondval

over de bladeren.

 

 

(from De geverfde ruiter, 1961)

 

The Virgin

 

She comes in skirts of incense

And of thorns to bid me drink from the chalice.

She so much the monkey, so immeasurably old and fast between her

Garments, the broached tabernacle, where

For worship’s sake gleams the hare-line of her belly.

 

The village praying, spies.

To such deaf laughter

I grandly shut the organ. (Living

Among the weary requires little courage.)

 

Then she darts through the bushes,

Now she’s screaming in the gold, that I was to be her savior

But that the month, the moon, but that the

Mares were riding in her skin, and that her father

Named her after gallow-herb…

Oh, nonsense!

This nun goes to the movies far too often!

 

And our love falters.

Audibly lice creep.

 

Scornful, suddenly surrounded by these adult connoisseurs,

I know her no longer.

 

And on the decennial bed, in the quenching dormitory

I await once more the iron nightfall

Over the leaves.

 

Translated from the Dutch by Peter Brown and Peter Nijmeijer

 

 

N.Y.

 

1

 

Over de rimpels van hef asphalt, in de rook die al seen dooier-

zwam vannuit de roosters welt

dragen negerkrijgers tussen hun olielijf een roze zomeravondjurk

als de vrouw van een senator.

 

In het schiereiland van beton, in de bronstige paleizen

--lekbakken voor de knorrige jets daarboven—

koopt iedereen de sigaret van de man die denkt,

eet iedereen het gemalen vlees met nikkelen tanden,

wast ieder zich in filmsterrenmelk.

 

Wat beveiligt mij tegen

deze kanonnenkoorts?

 

Een tekening rond de linkertepel

welsprekend uitgevoerd door Tattooing Joe,

the electric Rembrandt.

 

 

2

 

Washington was een present. Vandaar het monument.

Eerst me een steek,

dan in de wind als een tent,

maar twee keer martiaal, staat hij, een arduinen vent

tussen malcontentige pakhuizen en venters.

 

Vanuit de bevolke zandbak, omrand door

tralies, ouders en duiven,

heft af en toe een vader zijn hevig kind

alsof het stervend was en offert het

 

aan Garibaldi die bewolkt bedenkt: ‘Trek ik mijn dolk of laat

ik hem?’

 

Gehelmde troubadours beloeren

het vijandelijk gebied waar Holley,

die het soortelijk gewicht van staal heft ontwricht,

pokdalig verwaten in het groen gegoten werd.

 

Hardhandig word teen pater uit de woning

van Henry James gewalst tussen de schaatsers.

 

Overal de zeven alwetende vogels van de dood.

Ik wou dat ik was

een laagje lak van wit op wit.

 

 

(from De geverfde ruiter, 1961)

 

 

 

N.Y.

 

1

 

Across the wrinkles of the blacktop, in the smoke that wells

out of the gratings like a yolky mold

Black warriors carry between their oiled bodies a pink summer

evening frock

like a senator’s wife.

 

In this peninsula of concrete, in the lustful palaces

--drip-pans for the rumbling jets overhead—

everyone buys the cigarette of the man who thinks,

everyone eats ground mean with nickel teeth,

everyone washes in filmstar milk.

 

What shall immune me

from the cannon fever?

 

A drawing eloquently executed

round the left tit of Tattoo Joe,

the electric Rembrandt.

 

 

2

 

Washington was a president. Hence the statue.

First with a three-cornered hat,

then in the wind like a tent,

but doubly martial, he stands, a freestone gent

among the discontentious warehouses and vendors.

 

Now and then a father lifts his child

out of the populous sandbox surrounded by

bars, parents, pigeons,

as if it’s about to die and offers it

 

to Garibaldi who thunderously thinks:

“Shall I draw my dagger or let him?”

 

Helmeted troubadours bespy

the enemy territory where Holley,

who dislocated the specific gravity of steel,

presumptuously has been cast pockmarked in green.

 

A priest is rudely ejected among the skaters

out of the house of Henry James.

 

Everywhere the seven all-knowing birds of death.

I’d like to be

a coat of paint white on white.

 

Translated from the Dutch by James S Holmes

 

 

De bewaker spreekt

 

Huiswaarts kerned ‘s avonds hoor ik sarrend

de plof van hun hoeven onophoudelijk. Af en toe

terwijl ik plas in de sneeuw verwarmen zij zich aan elkaar.

Dan, na twaalf keer ademhalen

haal ik de hemelse straal uit het foedraal,

en richt haar naar de achterblijvers.

Door de hemel beschermd ga ik mijn weg.

 

Onze eigengemaakte kometen met

het gelukzalig uranium en de kokende kobalt

vergezellen mij waar ik wandel.

Alle koperen egels die wij naar de zon hebben geblazen

beschermen mij op het veld.

 

Huiswaarts kerende hoor ik

het schuiven van hun scharen

als mijn gevangenen over de ijzeren weiden schaatsen

naar de bunkers.

Dikwijls blijven zij achter. Zij dragen zware zielen.

Ik niet. In mijn eigengereide wenteling

denk ik aan korsetten en goud en koekjes.

 

 

(from De geverfde ruiter, 1961)

 

 

 

The Guard Speaks

 

Turning homeward at night I incessantly hear

the nagging plop of their hooves. Now and then

while I piss in the snow they warm themselves on each other.

Then after twelve deep breaths

I pull the celestial ray from its holster

and point it at the stragglers.

Protected by heaven I go on my way.

 

Our self-made comets with

the blessed uranium and boiling cobalt

go with me where’er I walk.

All the copper hedgehogs we’ve blown toward the sun

protect me in the field.

 

Turning homeward I hear

the shuffling of their hosts

as my prisoners skate across the iron pastures

to the bunkers.

They often lag behind. They carry burdensome souls.

Not I. In my inexorable rotation

I think of corsets and gold and cookies.

 

Translated from the Dutch by James S Holmes

 

 

 

Heer Everzwijn

 

15

 

Hoe elke morgen de appelaar

vertakt veranderd is!

Hij is de boom der kennis niet,

 

krullend in zijn schors

rijpend in zijn huls.

 

De appelaar tast naar zijn loof

met kwetsbare twijgen

tot de nacht

dat de woordloze Ram knabbelt aan zijn bast.

 

 

 

 

 

20

 

De damp op de druiven,

de dauw, de bron en de stroom.

Een vrouw die koert: ‘Hier, kom hier, gauw’,

en achter haar vergrauwt de nacht.

Het bloed dat op het blad papier was gespat

is nu geronnen.

 

Trots? Een bark in de zachte zee.

Berouw? Een gareel dat tegen de keien slaat.

Zij? Een profile in de muur gebrand.

 

 

 

21

 

De taal van het vuur?

Geroosterde klinkers, verschroeide zinnen.

Koken is een taal. Vanmorgen in bed: de geur van koffie.

 

In de zomer van 1944 vernietigde het Amerikaanse 3e leger

in Normandië de kaasfabrieken—vanwege de geur—

de geur van lijken, zeiden de soldaten.

 

In vroegere tijden, zei Aristoteles, werd alle vlees

geroosterd.

Nu nog, wijze man,

jij die zei: ‘Sokrates is bleek’

jij de zei: ‘De mens brengt mensen voort’

jij die toen al—via begrip,

oordeel,

en redenering,

een oplossing had gevonden

voor slaven en vondelingen,

 

nu nog roostert men vlees,

als in sprookjes: mensenvlees.

 

‘s Morgens: de geur kan koffie, de taal van het vuur.

Een brandlucht in huis, een volmaakte lauwte.

 

 

(from Heer Everzwijn, 1970)

 

 

 

 

From Lord Boar

 

 

15

 

How each morning the apple tree

has forked: changed!

It is not the tree of knowledge,

 

curling in its rind,

ripening in its husk.

 

With vulnerable twigs

the apple tree reaches for its leaves

until the night

when the wordless Ram nibbles its bark.

 

 

 

20

 

The steam on the grapes

the dew, the spring and the river.

A woman, cooing: “here, come here, quick!”

and the night spreads dim and gray behind her.

The blood that spattered on the page

has clotted now.

 

Pride? A barque on the soft sea.

Regret? A harness clattering on the cobbles.

She? A profile burnt into the wall.

 

 

21

 

The language of fire?

Roasted vowels, scorched phrases.

Cooking has its own grammar.

In bed, this morning: the smell of coffee.

 

In the summer of 44 the American 3rd Army

destroyed the cheese dairies in Normandy:

because of the smell—

the smell of corpses, the soldiers explained.

 

In former days, Aristotle pointed out,

All meat used to be roasted.

Today too, wise man,

you who said: “Socrates looks pale,”

who said: “Man begets man,”

who even then, by means of understanding

and judgment and reason,

suggested solutions for slaves and foundlings,

 

today too they’re roasting meat,

as in fairy tales: human meat.

 

Each morning: the smell of coffee, the language

of fire. A burnt smell, perfectly lukewarm.

 

Translated from the Dutch by Theo Hermans

 

 

 

Vriendin

 

 

Zij zei: ‘Ik zou nooit doden.

Ook niet al seen man op één meter van mij

mijn zoontje wurgde.

Alles wat left is heilig.’

 

En ik zag haar in natriumlicht,

de sibylle met haar schandelijke wet,

krols van zelfmoord en gebed.

 

Hoe de klei hongert naar het gebeente

en de aarde naar de mest

en de dweil naar het bloed!

En hoe ik dans in mijn dierlijk zweet

en doden zou en hoe!

 

En toen zag ik haar

teer, breekbaar, nachtblind,

verdwenen in het verleden,

zoals vroeger de lichtgevende nachtwolk.

 

 

(from Van horen zeggen, 1970)

 

 

Girlfriend

 

 

She said: “I would never kill even

if I had my hands around the man

who strangled my young son.

All that lives and crawls is holy.”

 

I saw her in the sodium light,

randy with suicide and sanctity,

the sibyl with her shameful law.

 

How clay hungers for bones, the earth

for muck, the cloth for blood. How

I would dance in my animal blood

and how I would kill, and how!

 

I saw her disappear into the past

tender, brittle, nightblind, luminous

like the shards of moonlight on cloud cover.

 

Translated from the Dutch by Peter Brown and Peter Nijmeijer

 

Kringloop

 

De borden van het Laatste Avondmaal

bleven staan na de dood van de Heiland.

Schillen, kruimels, korsten vet,

de bevlekte schalen, het dof bestek.

De afdruk van een gebit in een appel.

De botten van een fazant.

Toen, ‘s morgens, kwamen de meiden

en zetten de tafel weer kllar voor het ontbijt.

 

Eerst is er de tijd van de goden, dan komt

de tijd van de helden, en dan die van de mensen.

Is dit verval? Geenszins. Want de kringloop komt terug

zoals voedsel folgt op excrement.

 

Vico zei: ‘Eerst was er wat noodzakelijk was,

toen wat nuttig was,

daarna kwam de gemakzucht,

later het genot en de wellust

en uiteindelijk—heir en nu—de waanzin

die elke levenskracht verspilt.’

 

Vico vergat god noch verrader,

priester noch kannibaal.

 

In elk koraal horde hij

het gebalk van de mongool.

 

(from De Wangebeden, 1978)

 

 

Circuit

 

The plates of the Last Supper

were left standing after the demise of the Savior.

Peelings, crumbs, fatty rind,

the soiled dishes, the dull cutlery.

The impression of a denture in an apple.

The skeleton of a quail.

Then, in the morning, the maids came

and set the table for breakfast.

 

First is the time of the gods, then

the time of heroes, and then that of mortal man.

Is this decline? No way! For the circuit returns

like food follows on defecation.

 

Vico said: “First there was what was necessary,

then what was useful,

and after that came pleasure,

later delight and leisure

and at last—here and now—the madness

that saps every lifeforce.”

 

Vico forgot neither god nor betrayer,

priest nor cannibal.

 

In every hymn he heard

the braying of the hordes.

 

Translated from the Dutch by Cornelis Vleeskens

 

 

Etude

 

Er is, er is zoveel, bij voorbeeld die ongelukkige

die in het prieel staat te beschrijven.

Hij beschrijft warden, conplementaire tonen

de stoornis in de sferen

het glazuur van de voltooid verleden tijd.

 

Er is de leraar en zijn totale geschiedenis

er is de Jezuïet van de rechte lijn

de poelier van het vluchtige

hij de ontbijt met een concept

hij de aleatorisch slikt

hij die in vrieskelders snikt om de steeds

verder voortvluchtige paradox van de ruimte

hij die left van de obscene statuten voor kunst

 

terwijl ex nihilo

 

Er is wat onstaat uit dorst

er is wat door dat onstaan wordt ontdaan

er is natuur met haaar randen en rafels

er is pigment en het spoor van een hoef

er is zoiets stils al seen dampened heuvel

zoiets wilds als de vuilnis van verdriet

er is een ladder onder de takken

er is de waanzin van de bladeren

de kalmte van de vlammen

er is Eris die zwerft

op zoek naar het gekerm van de mensen

er zijn de lijken van vrienden

 

er is ex nihilo

hoe dan ook het noodweer

en het dichtbij lawaai van de verre zee.

 

 

(from De Sporen, 1993)

 

 

Etude

 

There is, there is so much, take that lame duck

defining in the summer house.

He defines values, complementary scales

the disturbance in the spheres

the glazed time of the past perfect.

 

There is the teacher and his sum of history

there is the Jesuit of the straight and narrow

the poulterer of the fleeting

the one who breakfasts on a concept

the one who swallows aleatorically

the one in the freezer whining about the always

receding paradox of outer space

the one who lives by the obscene statutes of art

 

while ex nihilo

 

There is what is made from thirst

there is what is unmade by what was made

there is nature with its edges and loose ends

there is pigment and a hoof-print

there is the quiet of a steaming hill

the wilderness of the trash of grief

there is a ladder under the branches

there is the lunacy of the leaves

the calm of the flames

there is Eris wandering

in search of the groaning of men

there are the corpses of friends

 

there is ex nihilio

the storm anyway

and the nearby sounding of the distant sea.

 

 

Translated from the Dutch by Theo Hermans and Yann Lovelock

 

 

PERMISSIONS

 

Permission to reprint poems in Dutch granted by De Bezige Bij, Amsterdam, Netherlands.

Copyright ©1994 by Hugo Claus. Reprinted from Gedichten 1948-1993.

 

“Behind Bars,” “An Angry Man,” “Marsyas,” “The Rain King,” “The Animal,” “The Sea,” “Secret (And the Knife,” “A Woman: 14,” “The Virgin,” “N.Y.,” “The Guard Speaks,” “from Lord Boar,” “Fable,” and “Girl Friend”

Reprinted from Peter Glassgold, edited with an Introduction, Living Space: Poems of the Dutch “Fiftiers” (New York: New Directions, 1979). ©1979 by Peter Glassgold/The Foundation for the Translation of Dutch Literary Works. Reprinted by permission of New Directions Publishing Corp.

 

“Circuit”

Reprinted from Naked Poetry: Dutch Poetry in Translation, translated by Cornelis Vleeskens (Melbourne: Post Neo Publications, 1988). Reprinted by permission of the translator.

 

“Etude”

Reprinted from Modern Poetry in Translation: Dutch and Flemish Issue, No. 12 (Winter 1997).

Reprinted by permission of Theo Hermans and Yann Lovelock.

 

 

 

One Legged Dance

by Douglas Messerli

 

Hugo Claus Greetings (Orlando, Florida: Harcourt, 2005). Translated from the Dutch by John Irons

 

Soon after I published the Project for Innovative Poetry anthology of the Dutch Fifiters, I discovered that Harcourt had just published a new collection of Claus poems, which I immediately ordered through Amazon. Upon its receipt, however, I wondered perhaps if I’d ordered the wrong book. It seemed amazing to me that this poet, whose work—as the fiction above suggests—often portrayed an almost brutal depiction of sex and the human beast, might have a book titled, Greetings, as if the bitter ironist I knew had suddenly joined the card writers of Hallmark. If there was one thing that Claus never seemed to do was to merrily “greet” his readers. The strange photograph on the cover, depicting, I presume, I underside of a bridge (in Flanders?) continued my confusion. Was Claus’s dark vision being presented as a “soaring bridge” between beings. The poem which with the volume began—inexplicably reprinted on the book’s back cover—was, moreover, one of the worst poems by Claus I had ever read. Its end rhymed lines, “crow/glow,” “ways/ablaze,” etc and its conventional subject matter—the days become shorter, “slighter than a butterfly,” all because of love—seemed almost unrecognizable of what I knew of the Claus canon.

 

Who was this translator, John Irons (the internet suggests he may be a British translator living in Odense, and, if it is the same gentleman, a rather tepid poet—

 

pa was six days gone

in a coffin of pale wood

clad in a white shroud

with pale blue ribbons

 

begins one of his “Pa” poems titled “Farewell”)—and what was the standard for the poems which he had chosen? The book contained neither introduction nor introductory note, no substantial statement about Claus (a short 6-line bio and photograph appear on a jacket leaf) and, even more oddly, no copyright line, which would at least tell us from which of his books the poems had been collected. It was if the book had simply willed itself into English.*

 

Although I would have chosen another selection of Claus’s poems—particularly when it comes to the rhymed sonnet-sequence of 12 pages near the end of the book (the alternating and sequential rhymes—“design/Einstein,” “detect/neck,” “damp/camps,” etc nearly drown out any message that the poet might have wanted to convey)—there are, nonetheless, important poems in this volume representing some of Claus’s best writing.

 

As I have indicated—and the vast majority of these poems support my argument—Claus’s Flanders is a dark world, a place of “Sparse song dark thread / Land like a sheet / That sinks…,” a world in which “A glass man falls out of a pub and breaks.” If the recurring themes of his poetry seem predictable and almost maudlin—the difficulty of growing older (what I described above as the “rickety-boned” subject matter of Desire, and his life-long love of his wife and man’s desires in general)—Claus’s presentation of these subjects is quite the opposite of sentimentality: the wife and husband as represented in his elegiac poem “Still Now,” for example, battle out their life and love, he “scratching and clawing for her undersized no-man’s-land,” she a “giggling executioner,” beheading him in her “cool glistening wound.” The poem ends with an image of their continuing struggles:

 

Still now riveted in her fetters and with the bloody nose

of lovers I say, filled with her blossoming spring:

“Death, torture the earth no longer, do not wait, dear death,

for me to come, but do as she does and strike now!”

 

Again in the poem “His Prayers,” Claus presents the act of loving—something he often portrays in crude and occasionally scatological terms—as a kind of beautiful punishment:

 

I dreamed I pulled off my eyelashes

and gave them to you, merciful one,

and you blew on them as on a dandelion,

oh, hold back your punishing hand!

……

—I submit

to your pleasure

 

There is a sense of submission, in fact, in nearly all of Claus’s poems. The world of his Flanders is, in its stench of human misery and flesh, highly unjust: “Do not talk about the natural hygiene of the universe / which justifies death (from “His Notes for ‘Genesis 1.1’”). In one of his most parable-like poems, “Elephant,” Claus spells out this perpetual cycle of love and destruction which ends nearly always in his work in submission and death: meeting an elephant, the narrator and the beast become “good friends,” until one day he catches the animal “giving me a look. / an ice-cold look, a plaice’s look.”

 

Then I put on my wishing cloak

I donned my wig of cunt-hair

and topped it with my dreaming cap

with circle, stars, and stripes,

and then I recited my formula of murder

from the Catalogue of Changeable Signs

The elephant was an instant corpse.

Without a sigh he fell on his rump

and rumbled, crumbled, tumbled into ash,

 

But if the world is unjust, its inhabitants are heroes for simply living. The image of the one-legged dance (reminding me of the tradition of Flemish painting) appears again and again in Claus’s poetry. It is the dance itself, as painful and impossible as it is, that redeems the brutal world he evokes. In the poem “Simple” he weaves several of his dominant themes—love, submission, fear, death—together

 

the two of us dance on just one leg.

When I kneel at your knees

and I bring you to your knees

we are fragments full of pity and danger

for each other.

With chains around their necks

the dogs of love come.

 

That is not what I might describe as a world of “greetings,” but there is no question that Claus’s vision is of a humane redemption of the sorrow and suffering we all must face.

 

*I have since discovered on the translator’s website that the poems include the works of Claus’s ik schrijf je neer with the exception of two poems. Irons is indeed the author of the “Pa Poems.” I believe readers would have been better served to know this information and the fact that John Irons has translated a great many other Dutch, Danish, and Swedish and Norwegian poets as well.

 

Los Angeles, March 10, 2006

Reprinted from Green Integer Review and Jacket

 

 

While reading Claus' novel The Swordfish, I was asked by the British newspaper The Guardian to write an obituary on Hugo Claus. I have included that document below.

 

 

 

On March 19, 2008, Hugo Claus, Belgium’s leading writer, died at Middelheim Hospital in Antwerp at the age of 78; he had been suffering from Alzheimer’s disease and, according to his wife Veerle De Wit, had chosen euthanasia, which is legal in Belgium, as his agent of death. As the head of the Flemish Literature Fund, Greet Ramael, responded: “He chose himself the moment of his death. He left life as the proud man he was.”

 

Author of hundreds of works, Claus was a major poet, novelist, dramatist, and essayist. Born in Bruges in 1929, he began writing poetry shortly after World War II, joining the group of mostly Dutch poets, often referred as “the Fiftiers.” As a visual artist—Claus was the son of a painter—he was also involved with the international art movement Cobra (taking its name from the first letters of the major cities of its proponents [COpenhagen-BRussels-Amsterdam]).

 

In English his Selected Poems 1953-1973 was published in Scotland in 1986 and a more recent collection, Greetings, was published by Harcourt in 2005. A large selection of his poetry also appears in the Green Integer volume Living Space: Poems of the Dutch Fiftiers in 2005.

 

It is as a novelist, however, that he is best known to the English-speaking audience. His first novel, De Metsiers (The Duck Hunt)—a work inspired by William Faulkner’s As I Lay Dying— was published in the US in 1955, and other works, The Swordfish (Peter Owen, 1996) and Desire (Viking-Penguin, 1997), followed. He is perhaps best known, however, for his 1983 masterwork, Het verdriet van België (The Sorrow of Belgium, published by Penguin in 1991 and recently reprinted by the Overlook Press). In the tradition of Günter Grass’ The Tin Drum, The Sorrow of Belgium recounts the story of Louis Steynaeve from his time in a Catholic boarding school through World War II. Claus’ clearly autobiographical narrative explores the expressions of the Dutch- and French-speaking Belgians and their various collaborations with the English, French, and Germans. Claus’ intricate insights into the interrelationships of social and governmental corruptions, black market profiteering, revenge, anti-Semitism, and simple stupidity reveal the reasons for complacency and outright acceptance of the Nazis by thousands of his countrymen including Claus’ own early romanticizing of the Germans. As Claus later admitted: “The Germans were disciplined, sang marching songs—they were very exotic enemies. Like Louis, I liked them very much.”

 

In all his works, Claus tackles difficult subjects, including incest, homosexuality, and what he determined were the detrimental effects of religion. Desire depicts a world of small-time drunkards and gamblers, in particular Michel and Jake, who travel together to Las Vegas in search of excitement; what the two discover in the American desert are the entangled tragedies they have left behind; Michel, we gradually perceive, has abandoned the woman he was to marry, Jake’s daughter Didi, for a homosexual affair with another of the bar denizens, leaving her in mental collapse. Jake, a seemingly jovial and peaceful man, suddenly lashes out in anger, killing a young gay dancer from the Circus Circus chorus.

 

Claus’ novel The Swordfish recounts the story of a wealthy woman and her son left by her husband in a small, provincial town. Martin, an intense child, who has been converted to religion by a local teacher, sees himself as Jesus bearing the cross to Golgotha, while their drunken hired hand, Richard—a former veterinarian who has been imprisoned for performing unlawful abortions—looks on. Accusations of child abuse and the sexual coupling of the woman, Sibyelle, with a nebbish-like schoolteacher, ends in the brutal murder of Richard’s wife.

 

In his 1969 play Vrijdag (Friday), Claus explores an incestuous relationship. When George Vermeersch returns from prison, he discovers his wife is having affair with another man. Partially in revenge but also in an attempt at reconciliation, he admits that he has had a sexual relationship with their daughter; the wife, in turn, admits that she had known of the situation without demanding it come to an end, and, as the lover leaves her, the two are left to reconstruct their empty marriage.

 

For all his seemingly dark and despairing portrayals of Flemish life, however, Claus was a great believer in the human race, recognizing everyone as interconnected and linked; accordingly, any evil or mean act of his figures effects the entire society. The betrayal of anyone is the betrayal of all. As Claus noted in a magazine interview: “We cannot accept the world as it is. Each day we should wake up foaming at the mouth because of the injustice of things.”

 

Claus was often nominated for the Nobel Prize and is quoted as saying he had given up hope of ever winning. He did, however, receive numerous Belgian and European prizes for his writing, including the Henriëtte Roland Holst prize for his plays (1965), the Constantijn Huygensprize (1979), The Prijs der Nederlandse Letteren (the Dutch Literature Prize, 1986), the Libris Literatuurprize (1997), and the Aristeion Prize (1998).

 

Claus was also a filmmaker, and from 1953 until 1955 he lived in Italy where his lover and, later first wife, Elly Overzier acted in films. Overzier bore Claus his first son, Thomas in 1963. In the early 1970s Claus had an affair with Sylvia Kristel, the star of the Emanuelle erotic films; their son Arthur was born in 1975. Claus married his second wife, Veerle De Wit, in 1993.

 

Often described as a “contrarian,” Claus was a writer one might describe as both traditional and experimental, often blending the two to produce powerful messages that, for sympathetic readers, could not be ignored. And in that sense Claus’s canvas was, as he describes it in his poem “A Woman: 14,” a “landscape of anger”:

 

Don’t run from me (lame humans)

Meet me, feel me,

Crease and break, break,

 

As Belgian prime minister, Guy Verhofstadt, said of Claus, he was the Dutch-speaking world’s “greatest writer.”

 

--Douglas Messerli

 

Los Angeles, April 13, 2008

Reprinted in different form from The Guardian, Friday, May 2, 2008.

Posted by Douglas Messerli at 8:28 AM  


No comments: